4

Általános Szerződési Feltételek

 

hatályban:2020.11.01.-től visszavonásig

 1. PREAMBULUM


Üdvözöljük! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)! 

Rendelésének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, az egyes termékekkel vagy szolgáltatásokkal, a vásárlás, megrendelés menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényével kapcsolatban egyeztetne velünk, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönjük!


 1. IMPRESSZUM


 1. A Szolgáltató (a termékek vonatkozásában Eladó) adatai

Név:Horváth Zsuzsanna e.v.

Székhely: 2458, Kulcs, Fecske u 13.

Postacím: 2458, Kulcs, Fecske u 13.

Nyilvántartásba vétel / Bejegyzés dátuma: 

2020. január 2.

Nyilvántartásba vételi szám/ Cégjegyzékszám: 54425503

Nyilvántartásba vevő hatóság / Bejegyző bíróság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Fő tevékenység: MNS egyéb oktatás 855901

Adószám: 536555006-1-27

Bankszámlaszám: 10700392-66665775-51100005

Honlap: www.4mom.hu

Ügyfélfogadás:

Telefonszám: +36305684742 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 10-től 16-ig)

Postacím: 2458, Kulcs, Fecske u 13.

E-mail: hello@4mom.hu

Személyes ügyfélfogadás

előre egyeztetett időpontban

A Szolgáltató (Eladó) lehetőséget biztosít Messenger, Skype, Zoom felületeken keresztül történő kommunikációra is. 

 1. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: Magyar Hosting Kft

Képviselő neve: Ján Cifra

Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefonszám: +36 1 700 2323

E-mail cím: info@mhosting.hu

Webhely: www.mhosting.hu


 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladó: Olyan személy, aki a dolog tulajdonjogának átruházására köteles.

Felek: Szolgáltató (Eladó) és Megrendelő (Vevő) együttesen.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.

Jótállás: 

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Szerződés: Szolgáltató (Eladó) és Megrendelő (Vevő) között jelen Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: jelen Honlap kínálatában szerepeltett, Eladó által forgalomba hozott, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő: Olyan személy, aki a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)

 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)

 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)

 • 151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló (továbbiakban: 151/2003-as Kormányrendelet)

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (továbbiakban: NGM rend.)

 • Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)


 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA 


A Szolgáltató (Eladó) és a Megrendelő (Vevő) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg. 

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a megrendelési, szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő (Vevő) a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel, vásárlással Megrendelő (Vevő) elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

Az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő (Vevő) és a Szolgáltató (Eladó) között létrejövő szerződés részét képezi.


 1. A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA


Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató (Eladó) nem iktatja. 
 1. DÍJAK (ÁRAK)


A díjak (árak) forintban értendők. A honlapon feltüntetett díjak a Megrendelő (Vevő) által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak.

Egyedi hordozóeszköz megrendelés esetén a  Szolgáltató (Eladó) jellemzően egyedi, a Megrendelő (Vevő) igényeire szabott árajánlatot készít. Amennyiben a honlapon a díjak (árak) esetlegesen mégis feltüntetésre kerülnek, Szolgáltató (Eladó) a fogyasztói forgalomban fizetendő díjakat (árakat) adja meg.

A díj (ár)változtatás jogát Szolgáltató (Eladó) fenntartja.


 1. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Fogyasztó a szolgáltatással, a termékkel vagy a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Postacím: Horváth Zsuzsanna e.v. 2458, Kulcs, Fecske u 13.  

 • Telefonszám: +36305684742 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 10-től 16-ig)

 • E-mail cím: hello@4mom.hu

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással – tehát jelen esetben a Szolgáltatóval (Eladóval) – kapcsolatos panaszát, amely a Szolgáltatónak (Eladónak), illetve a Szolgáltató (Eladó) érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató (Eladó) köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. 

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató (Eladó) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. 

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató (Eladó) – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. 

A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató (Eladó) indokolni köteles. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató (Eladó) köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 • a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Szolgáltató (Eladó) a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató (Eladó) köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


Amennyiben a Szolgáltató (Eladó) és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás


Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

Szolgáltató (Eladó) felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára. 

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

 • Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 • Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.

 • Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:

 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,

 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,

 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,

 • a fogyasztói panaszok intézésére,

 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,

 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá

 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 • Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg: http://kormanyhivatal.hu


Bírósági eljárás


Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt (Vevőt) is – jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.


Békéltető testületi eljárás


A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vállalkozással – jelen esetben a Szolgáltatóval (Eladóval) – közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató (Eladó) kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató (Eladó) – nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,

 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás – tehát a Szolgáltató (Eladó) – írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Szolgáltatót (Eladót) a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak (Eladónak) a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Szolgáltató (Eladó) székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu kerelem@baranyabekeltetes.hu 

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu 


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:+36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: +36-1/792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu 


Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Szolgáltató (Eladó) tájékoztatja Megrendelőt (Vevőt) az alábbiakról: az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A platform használatának feltétele, hogy a vevő és a kereskedő lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.

Panasz akkor tehető, ha:

 • A Megrendelő (Vevő) valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.

 • A kereskedő – jelen esetben a Szolgáltató (Eladó) – székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.

 • A Megrendelő (Vevő) panasza olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.

 • Ismeri a Szolgáltató (Eladó) e-mail-címét.

 • Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval (Eladóval) a panasza miatt.

 • Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval (Eladóval).

 • A Szolgáltató (Eladó) ebben az ügyben nem perelte be korábban.

Miután a Szolgáltató (Eladó) beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.

A platform értesítést küld a Megrendelőnek (Vevőnek), ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.

Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.


 1. SZERZŐI JOGOK

A honlapon lévő tartalom – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva – szerzői jogi védelem alatt áll, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.

Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak jelen weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet. 

A jogtulajdonos: Horváth Zsuzsanna (e-mail: hello@4mom.hu)

A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként és naptári naponként 100.000 Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását. 

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére. 

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat. 


 1. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁS KÓDEX


Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak (Eladónak) nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.


 1. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK


Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. 

A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.


 1. A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS


A honlapon az igénybe vehető szolgáltatások, a megvásárolható termékek – ide értve a több termékből álló csomagokat – lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál, termékeknél szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására. 

A szolgáltatás- és termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek.  

A képek illusztrációk, melyek a valóságot tükrözik, ellenben a képeken esetlegesen szereplő kiegészítők nem képezik a termék részét, dekorációs célt szolgálnak 

 1. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT 

Megrendelőnek (Vevőnek) a megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa megadott adatok módosítására. 

A böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Vevő már a következő oldalra lépett.

A megrendelés elküldését követően Megrendelőnek (Vevőnek) a Szolgáltató (Eladó) II. pontban rögzített elérhetőségeinek valamelyikén van lehetősége jelzéssel élni.

Egyedi hordozóra megrendelést e-mailben van lehetőség leadni. 

Kiemelendő, hogy Megrendelő (Vevő) felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. 

A Megrendelő (Vevő) által megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, illetve a szolgáltatás nyújtására, a termék szállítására. 

A Megrendelő (Vevő) megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (Eladó) jogosult a Megrendelő (Vevő) hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre (Vevőre) hárítani. 

A Szolgáltató (Eladó) a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


 1. ELJÁRÁS HIBÁS DÍJ (ÁR) ESETÉN


Szolgáltató (Eladó) – tekintettel a megrendelések egyedi jellegére – jellemzően egyedi árajánlatot készít. 

A honlapon a nem egyedi gyártású termékek árai kerülnek megadásra. Ellőfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás díj (ár) szerepel a honlapon. Hibás díj (ár) esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő (Vevő) ajánlatát – a hibás áron nem áll Szolgáltató (Eladó) módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást (terméket) hibás díjon (áron) értékesíteni. 

Hibás díjon (áron) történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Megrendelő (Vevő) és Szolgáltató (Eladó) között. 

Hibás áron történő Megrendelő (Vevő) általi ajánlattétel – megrendelés – esetén a Szolgáltató (Eladó) felhívja a Megrendelő (Vevő) figyelmét a helyes díjra (árra), és felajánlhatja a helyes díjon (áron) történő szerződéskötést. 

Megrendelő (Vevő) a hibás ár helyett a Szolgáltató (Eladó) által közölt helyes díjon (áron) nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.


 1. A HONLAP HASZNÁLATA – A MEGRENDELÉS FOLYAMATA


A szolgáltatás (termék) kiválasztása

Megrendelő (Vevő) a „Termékeink”, „Szolgáltatásaink” menüpontokra kattintva éri el az egyes termékekre, termékcsomagokra illetve szolgáltatásokra vonatkozó információkat. Megrendelő (Vevő) itt találja az egyes termékek fotóját, megnevezését és legfontosabb adatait is, köztük díjának (árának) – esetleges (jellemzően egyedi díjképzés esetén) – meghatározását is. 

A termék fotójára, illetve megnevezésére kattintva (Megrendelő (Vevő) részletes leírást kap a jellemzőkre, paraméterekre vonatkozóan. 

A fényképeken esetlegesen látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. 

A szolgáltatás (termék) kiválasztását követően Szolgáltató (Eladó) 48 órán belül – a telefonon keresztül történő vagy az online beszélgetés során tett megállapodások figyelembevétele mellett – e-mailt küld a Megrendelőnek (Vevőnek), amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi tájékoztatót, és felhívja a Megrendelő (Vevő) figyelmét arra, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.  Ezen e-mailben Szolgáltató (Eladó) tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételének, a termék megvásárlásának feltételeiről, a díjfizetés módjáról. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok nem vagy nem teljeskörűen ismertek, Szolgáltató (Eladó) annak bekéréséről is gondoskodik. 

A szolgáltatás igénybevételének, (a termék megvásárlásának) előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő (Vevő) általi kifejezett elfogadása.

Vásárlói adatok megadása

Magánszemély Megrendelőnek (Vevőnek) a vezeték- és keresztnevét, címét, telefonszámát, valamint az e-mail címét kell megadnia. 

Megrendelő (Vevő) jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben a vállalkozás megnevezését és székhelyének címét, telefonszámát, valamint e-mail címét kell megadni, illetve közölnie kell az adószámát is.

Fizetési módok megadása

Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás

 • utánvét

 • online bankkártyás fizetés

 • készpénz

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek (Vevőnek) bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval (Eladóval). 

A Szolgáltató (Eladó) a soron következő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelő (Vevő) megkeresését követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel (Vevővel).  

A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.

Kosárba helyezés

A szolgáltatás (termék) kiválasztása után Megrendelő (Vevő) a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – szolgáltatást (terméket) a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Szolgáltató (Eladó) javasolja, hogy Megrendelő (Vevő) akkor is helyezze a kosárba a szolgáltatást (terméket), ha nem biztos abban, hogy az adott szolgáltatást (terméket) meg kívánja vásárolni. Ezzel számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az általa kiválasztott szolgáltatások (termékek), és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. 

A Kosár tartalma a képernyő jobb oldalán lévő, kosarat ábrázoló ikonra kattintva érhető el. 

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti a szolgáltatások (termékek) eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb szolgáltatások (termékek) helyezhetőek, illetve a kívánt szolgáltatásszám (termékszám) megváltoztatható.

A Kosár megtekintése

Megrendelő (Vevő) a honlap jobb felső sarkán található, kosarat ábrázoló ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. 

Itt Megrendelőnek (Vevőnek) lehetősége van a kiválasztott szolgáltatásokat (termékeket) eltávolítani a kosárból, illetve a szolgáltatás (termék) darabszámát megváltoztatni. Megrendelő (Vevő) a módosítást a „Kosár frissítése” gombra kattintva hagyhatja jóvá.

Ezt követően a rendszer megjeleníti a Megrendelő (Vevő) által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett szolgáltatások (termékek) árát. 

Amennyiben a Megrendelő (Vevő) további termékeket kíván a kosárba helyezni, a bal felső sarokban lévő nyílra kattintva visszatérhet az előző oldalra és tovább válogathat.

Amennyiben Megrendelő (Vevő) nem kíván további szolgáltatást (termékeket) kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.

Vásárlói adatok megadása

A „Számlázási adatok” dobozban Megrendelőnek (Vevőnek) a vezetéknevét, a keresztnevét, címét, a telefonszámát és az e-mail címét kell megadnia. 

Megrendelő (Vevő) itt jelezheti, ha cégként kíván vásárolni. Ebben az esetben meg kell adnia az adószámát is.

Szállítási adatok megadása

A Megrendelő (Vevő) jelezheti, ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a szállítást. Ezt Megrendelő (Vevő) a Checkout oldalon a “További információk”  dobozban jelezheti. Ebben az esetben közölnie kell a szállítási címen elérhető személy nevét és pontos címét.

Szolgáltató (Eladó) a termékeket futárszolgálat útján szállítja házhoz/ személyes átvétellel adja át/  csomagponton való átvétellel / postai levélküldeményként kézbesíti. 

Fizetési módok megadása

A „Folytatás” gombra való kattintás után, a „Megerősítés & Fizetés” aloldalon a Megrendelő (Vevő) az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás (előre utalás) 

 • utánvét

 • online bankkártyás fizetés

 • készpénz


Kuponkód 

Amennyiben Megrendelő (Vevő) kuponkóddal rendelkezik, a „Van kuponod?” dobozban rögzítheti azt. A kuponkód begépelését követően a „Beváltás” gombra kattintva kerülhet sor az érvényesítésre. 

A kupon utólagos érvényesítésére lehetőség nincs.

Ugyanazon kuponkód csak egy alkalommal érvényesíthető.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

A Megrendelő (Vevő) a kosár ikonra kattintva ellenőrizheti az általa megadott adatokat és a kosár tartalmát.

Amennyiben Megrendelő (Vevő) meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt szolgáltatásoknak (termékeknek), valamint adatai is helyesen szerepelnek, úgy – az ÁSZF elfogadását követően – a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató (Eladó) részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Megrendelő (Vevő) minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Megrendelő (Vevő) által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató (Eladó) által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Megrendelő (Vevő) a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató (Eladó) jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. 

Megrendelőt (Vevőt) az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Megrendelő (Vevő) ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató (Eladó), Megrendelő (Vevő) mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek (Vevőnek) bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató (Eladó) legkésőbb a Megrendelő (Vevő) ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő (Vevő) ajánlatát.  

A szerződés a Megrendelő (Vevő) által tett ajánlatnak a Szolgáltató (Eladó) által történő elfogadásával jön létre.


FIZETÉSI MÓDOK 


Banki átutalás

Megrendelő (Vevő) a szolgáltatások (termékek) ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. 

Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: CIB Bank Zrt. Kedvezményezett neve: Horváth Zsuzsanna e.v.  Kedvezményezett számlaszáma: 10700392-66665775-51100005

Utánvét (termékeknél):

Vevő a termék ellenértékét átvételkor, készpénzzel is rendezheti. Az utánvét költsége 600 Ft


Készpénz Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét a helyszínen, készpénzben is rendezheti.

Online bankkártyás fizetés:

 • Megrendelő (Vevő) a szolgáltatások (termékek) ellenértékét online bankkártyás fizetés útján is rendezheti. Szolgáltató (Eladó) PAYLIKE rendszert alkalmazza, amelynek felhasználókra vonatkozó információi az alábbi linken érhetők el: https://paylike.hu/terms-of-service)


 1. ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK


A mindenkor aktuális szállítási költségről a “Szállítási és fizetési feltételek” elnevezésű dokumentum ad felvilágosítást.

A termékek házhozszállítással kerülnek megküldésre.

Szolgáltató (Eladó) tájékoztatja Megrendelőt (Vevőt), hogy a csomagszállítást végző futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a küldemény kézbesítését. 

Megrendelő (Vevő) az első kézbesítési kísérletet megelőzően e-mailt vagy sms-t kap a csomagszállítás megrendeléséről. A futárszolgálat a kiszállítás napján újabb értesítőt küld, és hozzárendeli a kiszállítás várható idejét 3 órás időintervallumban. 

Megrendelő (Vevő) az első sikertelen értesítést követően értesítőt kap, és kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb kézbesítési módot az átvétel érdekében:

 • kézbesítés egy másik napon

 • kézbesítés új címre

 • kézbesítés az esti órákban (csak depó városokban)

 • személyes átvétel csomagpontban

 • személyes átvétel automatából

 • személyes átvétel depóban

 • átvétel visszautasítása

Szolgáltató (Eladó) fenntartja a jogot, hogy a szállítás érdekében más futárpostai szolgáltatót vegyen igénybe. Szolgáltató (Elad)ó vállalja, hogy az esetlegesen eltérő rendelkezésekről Megrendelő (Vevő) részére tájékoztatást nyújt. 


 1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Szolgáltató (Eladó) a szolgáltatás nyújtásának határidejét – annak jellegére tekintettel – Megrendelővel (Vevővel) egyezteti. 

 1. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS


Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes szolgáltatások (egyes termékek gyártása) időközben megszűnnek. Erre tekintettel Szolgáltató (Eladó) fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. 

Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel (Vevővel) történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Megrendelő (Vevő) részére 5 munkanapon belül.


 1. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL


Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.


 • A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja.b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. 

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

A Szolgáltató (Eladó) kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

A Szolgáltató (Eladó) visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató (Eladó) legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. 

A Szolgáltató (Eladó) visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. 

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató (Eladó) a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót (Eladót) felelősség nem terheli.

A Szolgáltató (Eladó) mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató (Eladó) kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:


  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;

  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;

  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.

Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás, illetve a termék megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele, illetve a termék hozzáférhetővé válása között kevesebb, mint 14 nap telt el. 

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak (Eladónak) vagy a Szolgáltató (Eladó) által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. 

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 


Hibás teljesítés

Szolgáltató (Eladó) – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A hiba közlése

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A kellékszavatossági igény elévülése

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igény

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog – termék – hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, – a termék előállítójától vagy forgalmazójától – hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Hibás teljesítés

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A hiba közlése

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatossági igény elévülése

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kötelező jótállás

Jótállási igény

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Három munkanapon belüli csereigény

Ha a Fogyasztó jótállásra kötelezett, tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállásra kötelezett termékek

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

Jótállási jegy

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A jótállásból eredő jogok – főszabály szerint – jótállási jeggyel érvényesíthetők.

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. 

Mentesülés a jótállási kötelezettség alól

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény elévülése

A jótállás időtartama egy év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Egyéb rendelkezések

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Közös szabályok

A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. 

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni.


Szerződéses (önkéntes) jótállás

A Szolgáltató (Eladó9 vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. 

Ezt követően – tehát az 1 éves időtartam eltelte után – azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, de a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen a kellékszavatosságon alapuló – jogainak fennállását.

Összegzés

Jog

Meddig érvényesíthető a fogyasztó által?

Mi az alapja?

Milyen igények érvényesíthetők?

Gyártó által biztosított – szerződéses – jótállás

A jótállási feltételekben foglaltak szerint, amíg a gyártó erre lehetőséget ad.

A gyártó és a vásárló közötti szerződés (a feltételeket a gyártó határozza meg.)

A szerződésben foglaltaktól függ, jellemzően kijavítást vagy kicserélést.

Forgalmazó által biztosított – szerződéses – jótállás

A jótállási feltételekben foglaltak szerint, amíg a forgalmazó erre lehetőséget ad.

A forgalmazó és a vevő közötti szerződés (A feltételeket a forgalmazó határozza meg.)

A szerződésben foglaltaktól függ, jellemzően kijavítást vagy kicserélést.

Kötelező jótállás

A vásárlástól számított egy éven belül.

Ptk., 151/2003-as Korm.rendelet

Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást.

Termékszavatosság

A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított két éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi forgalmazójával szemben.

Ptk.

Csak kicserélést, vagy kijavítást.

Kellékszavatosság

A vásárlástól számított két éven belül az terméket értékesítő forgalmazóval szemben.

Ptk.

Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást.
Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: …………………………… (postacím:………………………………, e-mail:………………………………)

Alulírott…………………………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………..

A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:…………………………………..